ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Aktuality

Ukončení školního roku 30.6.2020

Vysvědčení bude vydáváno dle pokynů třídních učitelů.

 

Provoz školy od 25.5.2020

MŠ - BĚŽNÝ PROVOZ
podmínky pobytu v MŠ - podepsané čestné prohlášení, 
2 roušky, dodržování hygienických pravidel a pokynů zaměstanců školky,
v případě známek jakékoli nemoci budou kontaktováni zákonní zástupci
a dítě izolováno od kolektivu

ZŠ - VÝUKA DLE ROZPISU

TŘÍDY VÝUKA PŘESTÁVKA VÝUKA OBĚD
1.A,2.A,3.A 8:00-9:30 9:30-10:00 10:00-11:30 11:30
1.C, 2.C, 3.C 8:15-9:45 9:45-10:15 10:15-11:45 11:50
4.C, 5.C 8:15-9:45 9:45-10:15 10:15-11:45 12:10
4.A, 4.D, 5.A 8:30-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00 12:30
Mtm, Mto 8:45-10:15 10:15-10:45 10:45-12:25 12:50
Mtz, Mdf, Mdž 8:45-10:15 10:15-10:45 10:45-12:25 13:10
         
Ranní družina není, odpolední skupiny do 16:00 hodin  

podmínky pobytu v ZŠ - podepsané čestné prohlášení, 
2 roušky, dodržování hygienických pravidel a pokynů zaměstanců školy
v případě známek jakékoli nemoci budou kontaktováni zákonní zástupci
a dítě izolováno od kolektivu

 

 

 

 

Montessori v novém školním roce

Vážení rodiče,
jistě se k vám dostala informace o připravovaných změnách v montessori větvi.
Byli jste osloveni členy výboru Spolku Montessori k účasti na on-line diskusích,
mohli jste se seznámit s připravovanou koncepcí. 
Pracovní tým složený z učitelů, montessori rodičů a externích konzultantů má plnou podporu
ze strany vedení školy. Všechny kroky, které tým podniká, jsou projednávány a schvalovány.
Věřím, že připravované změny budou k vaší spokojenosti a povedou ke šťastnému pobytu
vašich dětí na všech stupních naší školy.

 

 

 

Zápis do 1.tříd

Termín zápisu 21. - 22.4.2020
Evidenční a rezervační e-systém bude spuštěn 6.4.2020  jakdoskoly.praha6.cz

Kritéria ke stažení.

Přiručka pro rodiče zápisy do ZŠ

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 13.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy Čtyřlístek.
Toto rozhodnutí je vydáno na základě doporučení z usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1330/20

Přerušení provozu MŠ

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     

  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ke stažení zde.

Ošetřovné v případě uzavření školy

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Žádost o ošetřovné při uzavření školy

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 Školní obědy jsou plošně odhlášené, po ukončení opatření budou opět automaticky přihlášené.

Koronavirus - doporučení, odkazy

Na této stránce naleznete doporučení a odkazy ohledně Koronavirusu.

 

Nabídka letního provozu v MŠ v roce 2020

Letní provoz

 

KARNEVAL a DLOUHÁSEK MÁ TALENT

Čtvrtek 20.2.2020 ve školní jídelně.

Karneval 16:00 - 18:00 hodin
Dlouhásek má telent  18:00 - 20:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni

 

 

 

Publicita OP VVV

ZŠ a MŠ Praha 6, Na dlouhém lánu 43 realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

 Publicita OP VVV

 

 

 

 

 

3. 9. 2019