Projekty

PROJEKT

Zdravá škola

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ – ZDRAVÁ ŠKOLA

Jedná se o celoevropský projekt.

Evropská síť Zdravých škol (European Health Promoting School) začala vznikat v roce 1990.

Síť je garantována Světovou zdravotnickou organizací, Radou Evropy a Komisí Evropské unie. V současné době je do programu přijato 40 zemí.

V naší republice začala síť škol vznikat v roce 1991. Od roku 1996 je vedena kompetentním týmem odborníků a garantována Státním zdravotním ústavem.

Naše škola se k projektu připojila v říjnu 2001.

Projekt se zaměřuje na tyto základní oblasti:

 • Pohoda věcného prostředí
  (hygiena, bezpečnost, účelnost, estetičnost, útulnost, svoboda využití prostor)

 • Pohoda sociálního prostředí
  (vztahy mezi žáky, mezi učiteli, mezi žáky a učiteli, mezi školou a rodiči)

 • Pohoda organizačního prostředí
  (režim školy, zdravá výživa, dostatek pohybu )

 • Zdravé učení
  (smysluplnost, přiměřenost, spoluúčast, motivující hodnocení)

 • Škola – demokratické společenství
  (třídní kolektivy,žákovský parlament, Klub rodičů, kolektiv pracovníků)

 • Škola – centrum obce
  (nabídka aktivit pro veřejnost)

 

V naší práci jsme se snažili pokročit ve všech oblastech.

V uplynulém školním roce se uskutečnilo evaluační šetření celého projektu jak na republikové, tak na celoevropské úrovni. V tomto hodnocení jsme dopadli velmi dobře. Úspěšnost se pohybovala v jednotlivých oblastech od 70% do 80 %.

V tomto školním roce proběhne autoevaluace to znamená sebehodnocení školy a následné vytyčení konkrétních cílů pro příští 3-leté období.

 Více informací www.szu.cz

PROJEKT

Tvořivá škola

Již několik let využívají pedagogové naší školy při výuce principy tvořivé školy – činnostního učení.

Naše škola je jednou z pilotních škol tohoto celorepublikového projektu. Všechny vyučující na 1.stupni jsou proškoleny, paní Mgr.Renata Riedlová pracuje  jako metodička.

Jak již napovídá sám název, jedná se o formu učení založenou na tvořivém přístupu učitelů i žáků. Žák není jen v roli pasivního příjemce informací, ale sám tvoří, přemýšlí i činí.

Mezi základní principy činnostního učení patří probouzení zájmu a nabývání nových poznatků názorně, vlastní činností a prožíváním. Jedná se o metodu objevování. Žáci si poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti na základě vlastního objevování, manipulací s pomůckami a vlastní tvorbou úloh a situací.

K základním pracovním metodám činnostního učení patří projektové vyučování, využívání mezipředmětových vztahů, individualizace, práce ve skupinách, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity, didaktickými pomůckami.

Všechny činnosti ve vyučování vedou ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem, rozvíjí smysl pro týmovou práci, vede k přirozenému zapojení žáků a zároveň nezapomíná na žáka jako jedinečnou osobnost, která se aktivně podílí na vlastním vzdělávání. Práce s pracovními sešity a pomůckami vede žáky také k sebekontrole a dovoluje žákům pracovat v určitých částech hodiny podle individuálního tempa.

Jaké jsou tedy základní principy, podle kterých  se snažíme na naší škole pracovat?

1. Probouzet zájem žáka

 • v názornost vyučování
 • v přirozenost
 • v pochopitelnost

2. Pěstovat žákovu samočinnost

 • v dítě se aktivně účastní vyučování
 • v využíváme vlastních zkušeností a znalostí žáků
 • v usilujeme o to, aby žáci docházeli k poznatkům sami
 • v vyhýbáme se dlouhým výkladům a přílišnému poučování

3. Volíme vhodné učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky

4. Ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Žáky chválíme, vysvětlujeme a zdůvodňujeme.

 Více informací naleznete na http://www.tvorivaskola.cz/

PROJEKT

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2:Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Projekt

Helpík

Do projektu Helpík jsme zapojeni již od roku 2012.

Jedná se o přednášky první pomoci pod vedením profesionálních záchranářů s mnohaletou praxí.

Je určen pro žáky 5. ročníků, kteří získají řadu informací, jak správně poskytnout první pomoc.

Přednášky jsou zaměřeny na všeobecné postupy, na zvádání krizových situací, ale především na procvičení život zachraňujících dovedností.

Závěrem děti absolvují test a vítězové postupují do krajského kola Helpíkova poháru, které se každoročně koná v oboře Hvězda.

 

Za naši školu vysíláme obvykle 3 hlídky (každá třída svoji) a téměř vždy jsou úspěšné.

 

Celý projekt je na velmi vysoké úrovni, má velký přínos a žákům se moc líbí.

  PROJEKT

  Ornita

  ŠPLHAVCI

  2016/2017

  Tentokrát nám program představil zajímavou skupinu ptáků – šplhavce a obyvatele dutin.

  Šplhavce bychom mohli nazvat „lesními tesaři“. Tesají do kmenů své příbytky. Viděli jsme největšího šplhavce kontinentální Evropy – datla černého,

  seznámili jsme se se strakapoudy, žlunami, ale poznali jsme i ptáky a savce, kteří dutiny využívají po jejich uvolnění šplhavci.

  Děkujeme a těšíme se na příští setkání.

   

  VODNÍ PTÁCI

  2015/2016

  Všichni jsme se již dlouho těšili na další přednášku společnosti Ornita. 

  Tyto přednášky jsou vždy nesmírně poutavé a děti moc baví.

  I tentokrát bylo povídání velice zajímavé a děti zvlášť zaujalo setkání s živými ptáky.

  Mohly si pohladit kachnu, seznámit se s čápem bílým a především houserem Gustavem.

   

  KAM PTÁCI LETÍ

  2013/2014

  Školní rok jsme zahájili ve znamení ptáčků.

  V říjnu jsme slavnostně otevřeli Zelenou učebnu věnovanou hlavně ptákům.

  Na Zelenou učebnu jsme získali dotaci MČ Praha 6, ale také společnosti Ornita.

  Více zde

  Překrásné naukové panely vznikly z prací našich žáků. Ty obrázky, které se zde nevyužily, jsme představili rodičům a veřejnosti na veliké výstavě

  spojené se slavnostním otevřením Zelené učebny.

  V tomto roce jsme měli hned dvě skvělé přednášky o migraci ptáků.

  Na podzim o těch, kteří letí přes moře.

  Na jaře o těch, kteří migrují v rámci Evropy.

  Kromě zimního dokrmování ke kterému nám sloužilo i nové besídkové krmítko – dar od Ornity, jsme opět kroužkovali.

  Více zde

   

  PREDÁTOŘI PTAČÍCH BUDEK

  2012/2013

  Co všechno naše ptáčky ohrožuje?

  Dozvěděli jsme se to na skvělé přednášce.

  Kromě toho jsme dál přikrmovali ptáčky.

  Na jaře jsme opět kroužkovali.

  Více zde  

  Kromě toho jsme se pustili do velké akce.

  Žáci celé školy malovali ptáky podle předloh. Jejich díla byla využita pro výrobu naučných panelů.

   

  PTÁCI V NAŠICH ZAHRADÁCH

  2011/2012

  V tomto roce jsme se zapojili do velmi zajímavého projektu Ptáci v našich zahradách.

  Absolvovali jsme úžasnou přednášku.

  Naši deváťáci vyrobili ptačí budky a spolu s ornitology byly vyvěšeny.

  Více zde

  Vyráběla se také krmítka a nejlepší byla zaslána do soutěže. Po jejich instalaci jsme přikrmovali ptáčky celou zimu.

  Na jaře děti sledovaly hnízdění a společně s ornitologem došlo ke kroužkování mláďat.

  Více zde

   

  PRAŽSKÁ VEVERKA

  2006/2008

  Tentokrát se ornita soustředila na poněkud jiné téma – sledování veverek v Praze.

  Žáci monitorovali výskyt veverek a posílali on-line informace o jejich spatření.

  Všichni jsme zhlédli velmi zajímavou přednášku o veverčím životě.

  Děti četly Veverku Zrzečku a hlavně malovaly veverky do výtvarné části projektu.

   

  SOVY SO ŠKOL

  2004/2005

  Naše škola se zapojila do projektu Sovydo škol.

  Konala se přednáška ve škole pro všechny žáky.

  Děti a rodiče se vydali ve dvou skupinách na vycházku Za sovím houkáním do Šárky.

  Žáci kreslili sovy a poslali svá díla do výtvarné soutěže.

  Za odměnu se 3 nějlepší  účastnili ornitologického soustředění.

  PROJEKT

  Dopravní hřiště

  Do tohoto projektu je naše škola zapojena již od roku 2009.

  Je organizován DDM Praha 6 ve spolupráci s MČ Praha 6.

  Je určen pro žáky 4.tříd a je základním kamenem dopravní výchovy na školách.

   V průběhu celého školního roku proběhne na dopravní hřišti na Vypichu 5 lekcí.

  Cílem je osvojit si základní pravidla silničního provozu a vyzkoušet si je při praktických činnostech např. jízdě na kole.

   Teoretická část probíhá v učebně dopravní výchovy, která vybavena pro moderní interaktivní výuku tak, aby vše bylo pro děti zajímavé a zábavné.

  Praktická část probíhá na dopravním hřišti vybaveném silničkami, křižovatkami, kruhovým objezdem, dopravními značkami i semafory.

  V poslední lekci děti plní závěrečný test silničních pravidel a praktické jízdy nakole a ti, kteří uspějí získají průkaz cyklisty.

   Vyvrcholením celého projektu je každoročně obvodní kolo soutěže mladých cyklistů na Vypichu, které se pravidelně účastní tým z naší školy.

  PROJEKT

  Ekologie s panem Včelkou

  Každé dva roky se naše škola zapojuje do projektu ekologické výchovy, který připravuje Letiště Václava Havla.

  Projekt probíhá po celý školní rok a je určen pro žáky 4. a 5. tříd (proto ob rok).

  Postupně proběhnou 4 tématická setkání, která souvisí s běžným životem v okolí letiště a s ochranou přírody.

  Ochrana ovzduší, čištění a ochrana vod, hluk, nakládání s odpady.

  Průvodcem programu je pan Včelka, jako symbol včel, které se staly důležitým pomocníkem v ochraně životního prostředí.

  Každé setkání doprovází video a audio ukázky, je spojeno se spoustou úkolů, soutěží a her.

  Finále projektu je pak přímo na letišti.

  Děti si užijí atmosféru letiště, nahlédnou i tam, kam se jinak nesmí a v kongresovém sále si vyslechnou mnoho zajímavých informací o zvířatech, která jsou pomocníky na našem letišti.

  Celý projekt je velice dobře připraven a odborně veden. Děti si ho vždy užijí.

  PROJEKTY

  Bezpečné cesty do školy

  Bezpečné cesty do školy
  Bezpečné cesty do školy

  ULICE NECHANSKÉHO PATŘÍ DĚTEM!

  Dobré cesty
  Bezpečné cesty do školy
  PROJEKT

  Šance do škol

  Naše škola je zapojena do Projektu MČ Praha 6 Šance do škol. Jedná se o školní participativní rozpočet, žáci sami navrhnou a vyberou projekt pro vylepšení školy.

  Šance do školy
  Zapojujeme se všichni

  Celoškolní projekty

  od roku 2007

  Poznáváme Prahu

  rozsah: celoškolní projekt

  termín: každoročně říjen

  hlavní cíle:

  • poznat Prahu, její památky, přírodu, pozoruhodnosti …

  vzdělávací cíle:

  • rozvoj klíčových kompetencí ( řešení problémů, metody učení, sociání a personální, komunikativní, občanské a pracovní )
  • začlenění průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, mediální výchova a další dle zaměření)
   První den projektu je koncipován jako „tajný výlet“.

  Jednotlivé třídy obdrží od ředitelky školy dopis s cílem cesty a úkoly, které mají plnit.

  Celou cestu si žáci plánují sami podle pokynů uvedených v dopise, učitel vykonává jen funkci poradce a hlavně zajišťuje bezpečnost žáků.

  Každý rok je stanoveno jiné téma (kulturní památky, osobnosti a Praha, příroda v Praze, Praha stověžatá apod.)

  Druhý den žáci hledají doplňující informace v knihách a na internetu a připravují prezentaci.

  Prezentace je rozdělena podle věku žáků na 3 skupiny. Každá třída má maximálně 10 minut na předání informací svým spolužákům. Výstupem je také plakát, který se stává součástí výzdoby školy.

  od roku 2011

  Edison

  rozsah: 5. – 9. třída

  termín: každoročně listopad

  hlavní cíle:

  • poznat jiné země, jejich reálie a život lidí v nich
  • procvičit angličtinu

  vzdělávací cíle: 

  • rozvoj klíčových kompetencí (metody učení, sociální a personální, komunikativní)
  • začlenění průřezových témat (multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova…)             

  Základem projektu je přítomnost skupiny mladých cizinců ( 7-9 ) z různých zemí světa, kteří pracují po celý týden s dětmi v jednotlivých tematických lekcích.

  Komunikačním jazykem je angličtina

  Žáci jsou rozděleni do skupin, cizinci se ve skupinách střídají a probírají s dětmi informace o své zemi, o lidech v ní, zodpovídají dotazy, porovnávají životní styl, životní hodnoty atd.

  Výstupem z projektu je pracovní sešit s informacemi o jednotlivých zemích, který si děti po kontrole učitelem ponechávají.

  od roku 2002

  Škola naruby

  rozsah: 1.stupeň+ 9.třída

  termín: každoročně na Den učitelů

  hlavní cíle:

  • upevnění vztahů 

  vzdělávací cíle:

  • rozvoj klíčových kompetencí (řešení problémů,komunikativní, sociální a personální, metody učení, pracovní )
  • začlenění průřezových témat (osobnostní a sociální výchova…)

  V Den učitelů učí žáci 9.třídy po celý den ve třídách 1.stupně místo učitelů.

  Učitelé jsou v hodinách přítomni, pro zajištění bezpečnosti.

  Projekt začíná již několik dní předem. Žáci 9.třídy si rozdělí hodiny na 1.stupni podle rozvrhu. Poté kontaktují vyučující, aby zjistili, co se probírá a mohli se na hodinu připravit.

  Získaná zkušenost deváťáků je obrovská. Práce s dětmi není snadná, příprava musí být důkladná a i přesto je velmi obtížné udržet pozornost žáků po celých 45 minut.

  Projekt značně posiluje vztahy mezi staršími a mladšími spolužáky, ale také mezi nejstaršími žáky a jejich učiteli.

  od roku 2010

  Projekty 2. stupně – Osobnosti

  rozsah: 2.stupeň

  termín: každoročně květen

  hlavní cíle:

  • získat zajímavé informace a propojit jednotlivé předměty
  • spolupracovat v týmu
  • umět prezentovat výsledky své práce 

  vzdělávací cíle: 

  • rozvoj klíčových kompetencí (metody učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní )
  • začlenění průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, a další dle tématu…)

  Projekt je koncipován pro práci ve věkově smíšených skupinách.

  Na počátku je stanoveno téma. Každý vyučující si připraví osobnost k tomuto tématu, podle své aprobace.

  První den projektu dojde k losování skupin k „osobnostem“( v každé skupině je stejné věkové složení). Poté následuje vycházka do míst spojených se zmíněnou osobností.

  Po návratu začnou žáci připravovat prezentaci. Základním kamenem prezentace je dramatická scénka přibližující život zadané osobnosti. Druhou součástí je plakát se základními informacemi, který se stává součástí výzdoby školy.

  ZŠ a MŠ Praha 6

  Na Dlouhém lánu 43

  skola@zsdlouhylan.cz
  235 354 368