ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

TVOŘIVÁ ŠKOLA – ČINNOSTNÍ UČENÍ

Již několik let využívají pedagogové naší školy při výuce principy

tvořivé školy - činnostního učení.

Naše škola je jednou z pilotních škol tohoto celorepublikového projektu. Všechny vyučující na 1.stupni jsou proškoleny, paní Mgr.Renata Riedlová pracuje  jako metodička.

Jak již napovídá sám název, jedná se o formu učení založenou na tvořivém přístupu učitelů i žáků. Žák není jen v roli pasivního příjemce informací, ale sám tvoří, přemýšlí i činí.

Mezi základní principy činnostního učení patří probouzení zájmu a nabývání nových poznatků názorně, vlastní činností a prožíváním. Jedná se o metodu objevování. Žáci si poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti na základě vlastního objevování, manipulací s pomůckami a vlastní tvorbou úloh a situací.

K základním pracovním metodám činnostního učení patří projektové vyučování, využívání mezipředmětových vztahů, individualizace, práce ve skupinách, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity, didaktickými pomůckami.

Všechny činnosti ve vyučování vedou ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem, rozvíjí smysl pro týmovou práci, vede k přirozenému zapojení žáků a zároveň nezapomíná na žáka jako jedinečnou osobnost, která se aktivně podílí na vlastním vzdělávání. Práce s pracovními sešity a pomůckami vede žáky také k sebekontrole a dovoluje žákům pracovat v určitých částech hodiny podle individuálního tempa.

Jaké jsou tedy základní principy, podle kterých  se snažíme na naší škole pracovat?

1. Probouzet zájem žáka

  • v názornost vyučování
  • v přirozenost
  • v pochopitelnost

2. Pěstovat žákovu samočinnost

  • v dítě se aktivně účastní vyučování
  • v využíváme vlastních zkušeností a znalostí žáků
  • v usilujeme o to, aby žáci docházeli k poznatkům sami
  • v vyhýbáme se dlouhým výkladům a přílišnému poučování

3. Volíme vhodné učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky

4. Ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Žáky chválíme, vysvětlujeme a zdůvodňujeme.

 

Více informací naleznete na http://www.tvorivaskola.cz/