ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Celoškolní projekty

 

POZNÁVÁME PRAHU

(od roku 2007)

rozsah: celoškolní projekt

termín: každoročně říjen

hlavní cíle:

 •  poznat Prahu, její památky, přírodu, pozoruhodnosti …

vzdělávací cíle: 

 • rozvoj klíčových kompetencí ( řešení problémů, metody učení, sociání a personální, komunikativní, občanské a pracovní )
 • začlenění průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, mediální výchova a další dle zaměření) 

První den projektu je koncipován jako „tajný výlet“.

Jednotlivé třídy obdrží od ředitelky školy dopis s cílem cesty a úkoly, které mají plnit.

Celou cestu si žáci plánují sami podle pokynů uvedených v dopise, učitel vykonává jen funkci poradce a hlavně zajišťuje bezpečnost žáků. 

Každý rok je stanoveno jiné téma (kulturní památky, osobnosti a Praha, příroda v Praze, Praha stověžatá apod.)

Druhý den žáci hledají doplňující informace v knihách a na internetu a připravují prezentaci.

Prezentace je rozdělena podle věku žáků na 3 skupiny. Každá třída má maximálně 10 minut na předání informací svým spolužákům. Výstupem je také plakát, který se stává součástí výzdoby školy.

 

EDISON

(od roku 2011)

rozsah: 5. – 9. třída

termín: každoročně listopad

hlavní cíle:

 • poznat jiné země, jejich reálie a život lidí v nich
 • procvičit angličtinu

vzdělávací cíle: 

 • rozvoj klíčových kompetencí (metody učení, sociální a personální, komunikativní)
 • začlenění průřezových témat (multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova…)             

Základem projektu je přítomnost skupiny mladých cizinců ( 7-9 ) z různých zemí světa, kteří pracují po celý týden s dětmi v jednotlivých tematických lekcích.

Komunikačním jazykem je angličtina

Žáci jsou rozděleni do skupin, cizinci se ve skupinách střídají a probírají s dětmi informace o své zemi, o lidech v ní, zodpovídají dotazy, porovnávají životní styl, životní hodnoty atd.

Výstupem z projektu je pracovní sešit s informacemi o jednotlivých zemích, který si děti po kontrole učitelem ponechávají.

 

ŠKOLA NARUBY

(od roku 2002)

rozsah: 1.stupeň+ 9.třída

termín: každoročně na Den učitelů

hlavní cíle:

 • upevnění vztahů 

vzdělávací cíle:

 • rozvoj klíčových kompetencí (řešení problémů,komunikativní, sociální a personální, metody učení, pracovní )
 • začlenění průřezových témat (osobnostní a sociální výchova…)

V Den učitelů učí žáci 9.třídy po celý den ve třídách 1.stupně místo učitelů.

Učitelé jsou v hodinách přítomni, pro zajištění bezpečnosti.

Projekt začíná již několik dní předem. Žáci 9.třídy si rozdělí hodiny na 1.stupni podle rozvrhu. Poté kontaktují vyučující, aby zjistili, co se probírá a mohli se na hodinu připravit.

Získaná zkušenost deváťáků je obrovská. Práce s dětmi není snadná, příprava musí být důkladná a i přesto je velmi obtížné udržet pozornost žáků po celých 45 minut.

Projekt značně posiluje vztahy mezi staršími a mladšími spolužáky, ale také mezi nejstaršími žáky a jejich učiteli.

 

PROJEKTY 2.stupně - OSOBNOSTI

(od roku 2010) 

rozsah: 2.stupeň

termín: každoročně květen

hlavní cíle:

 • získat zajímavé informace a propojit jednotlivé předměty
 • spolupracovat v týmu
 • umět prezentovat výsledky své práce 

vzdělávací cíle: 

 • rozvoj klíčových kompetencí (metody učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní )
 • začlenění průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, a další dle tématu…)

Projekt je koncipován pro práci ve věkově smíšených skupinách.

Na počátku je stanoveno téma. Každý vyučující si připraví osobnost k tomuto tématu, podle své aprobace.

První den projektu dojde k losování skupin k „osobnostem“( v každé skupině je stejné věkové složení). Poté následuje vycházka do míst spojených se zmíněnou osobností.

Po návratu začnou žáci připravovat prezentaci. Základním kamenem prezentace je dramatická scénka přibližující život zadané osobnosti. Druhou součástí je plakát se základními informacemi, který se stává součástí výzdoby školy.