ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

O škole

Škola je menší, rodinného typu.

Je umístěna v klidné oblasti, stranou od dopravního ruchu.

Má velký areál školní zahrady a moderní sportoviště.

 

Na naší základní škole je výběr ze dvou typů výuky:

 • běžné třídy vedené metodou činnostního učení, využívající moderní formy výuky

 • montessori třídy - trojročí – stejný obsah učiva, alternativní metoda

Intenzivně se věnujeme výuce jazyků:

 • od 1.třídy vyučujeme angličtinu

 • od 7.třídy žáci volí jako 2. jazyk němčinu a španělštinu

 • výuku na 1.st. doplňují workshopy s rodilým mluvčím na 2.stupni pak konverzace v AJ

 • pořádáme zájezdy do Anglie, Španělska a Německa

Maximálně využíváme projektovou výuku:

 • 2x ročně celoškolní projekty

 • třídní projekty pro různá témata

 • výukové projekty

Plně využíváme výpočetní techniky:

 • využíváme interaktivní výuku, pracujeme s interaktivními tabulemi

 • od 1.třídy děti pracují s výukovými programy

 • ve 4., 5. a 6. třídě mají žáci předmět „Informatika“

 • v učebnách jsou dataprojektory pro běžné využití multimédií ve výuce

 • škola je zapojena do projektu Škola na dotek, všichni žáci využívají v některých hodinách tablety

Odpoledne nabízíme:

 • skvěle vedenou školní družinu umístěnou v samostatné budově v areálu školní zahrady (každodenní pobyt venku, odpočinkové aktivity, tvořivá činnost, domácí příprava…)

 • bohatý výběr kroužků z různých oblastí (sport, hudba, výtvarné činn., keramika, příroda)

 • volně přístupnou multimediální knihovnu s dohledem

Dbáme na zdravé stravovací návyky:

 • školní jídelna s výběrem ze dvou kvalitních jídel
 • denně je součástí oběda salátový bufet
 • Ovoce do škol - projekt MŠMT
 • Školní mléko - projekt MŠMT 

Kromě tělesné výchovy nabízíme další pohybové aktivity:

 •  ve 2. a 3. třídě plavání

   

   

 •  na 1. stupni jsme zapojeni do Projektu Sportík - Trenéři ve škole
 •  na 2.stupni týdenní lyžařský kurz

 • sportovní kroužky

 • denní pobyt školní družiny venku

 • volná hra stolního tenisu

Škola má zpracován program prevence sociálně patologických jevů (návykové látky, šikana):

 • témata jsou již od 1.třídy vhodně zakomponována do výuky

 • máme vypracován systém zážitkových pobytů

 • v oblasti vzdělávacích besed spolupracujeme s Policií ČR

 • připravujeme besedy s odborníky v projektu Bezpečně on-line

 • prevence proti šikaně je usnadněna menším kolektivem školy

 

Školní vzdělávací program naší školy se nazývá

 

ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ.

 

Název vychází ze skutečnosti, že škola je již 14 let zapojena do projektu Zdravá škola. Tento projekt není jen o fyzickém zdraví, ale také o zdravém způsobu učení, zdravých vztazích a zdravém prostředí. S tím souvisí i akcent naší školy na oblast enviromentální výchovy.

zaměřili jsme se na :

 • výchovu ke zdravé výživě

 • správné využití volného času

 • dostatek pohybu

 • pobyt v přírodě

 • zapojení do celosvětového ekologického projektu Globe

 • využívání školní zahrady

 • důsledné třídění odpadu

   

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

 

Projekt InAirQ