ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Základní principy

Základem celé metody je respektování každého dítěte jako jedinečné osobnosti.

Jedná se o důsledně individuální rozvoj každého dítěte a z toho vycházejí následující základní principy:

  • Princip svobody a samostatnosti

Dítě si samo volí činnost, které se bude věnovat ( z nabídky  připravené učitelem) pracuje samostatně nebo ve dvojici či skupině, podle vlastní volby.

Činnosti střídá ve vlastním tempu, což je velkou výhodou jak pro děti rychlé, tak pro děti pomalejší.

Tento princip umožňuje také respektovat senzitivní období dítěte – tedy období se zvýšenou vnímavostí pro určitou oblast vzdělávání.

  • Princip celostního učení

Všechny materiály jsou připravovány tak, aby se dítě učilo v souvislostechaby byly propojovány všechny vzdělávací oblasti.

K tomuto propojení dochází nejvíce při práci nad projekty kosmické výchovy.

Děti se učí zpracovávat projekt, vytvářet myšlenkovou mapu a plán realizace, kooperovat, vyhledávat informace, zpracovávat je a prezentovat.

  • Princip polarizace pozornosti

Díky tomu, že si dítě činnost samo vybere a může ji vystřídat, lépe se soustředí.

  • Princip ticha a klidu

Aby se dítě mohlo soustředit, musí v pracovně panovat ticho a klid.

  • Princip práce s chybou

Každý pracovní materiál obsahuje kontrolu. Dítě je vedeno k tomu, aby samo našlo a opravilo své chyby, případně se dotázalo na jejich příčinu.

Tím se  ovšem učitel nezříká své odpovědnosti za výsledky práce dětí, pouze je takto v dětech rozvíjena schopnost sebekontroly a sebehodnocení.

Dítě se naučí chápat, že chyby se nemusí bát, ale musí ji najít a odstranit. Hodnocení je slovní, neznámkuje se.

  • Princip věkové heterogenity

Ve skupinách pracují děti optimálně tří věkových skupin (3-6 / 6-9 / 9-12), vytváří se tím pěkné vztahy mezi dětmi, vztah pomoci a ohleduplnosti,

rozvíjí se schopnost komunikovat, tolerovat názor druhého. Schopnost kooperace se nejvíce rozvíjí při práci nad společnými projekty.

  • Princip pohybu

Dítě se v prostoru svobodně pohybuje. Vyučování není členěno na jednotlivé vyučovací hodiny, přestávky si každé dítě zařazuje podle svých potřeb.

  • Princip vedení – úloha učitele

Směr patří mezi pedocentrické – v popředí je dítě, role učitele je v pozadí - pomoz mi, abych to dokázal sám.

Pedagog je pomocníkem a spolupracovníkem, nabízí dětem volbu z činností, je organizátorem průběhu vyučování a pozorovatelem dění.

  • Svoboda v mezích pravidel

Celé vyučování probíhá v tichu, klidu a soustředění, děti pracují samostatně i ve skupinách. Žáci dodržují společně předem dohodnutá pravidla.