ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

TŘÍDA MŠ A ZŠ MONTESSORI UZNANÝ STANDARD

(překlad)

Tento standard byl přijat na mezinárodní konferenci Montessori Europe v roce 2006

Personální podmínky:

 • pedagog absolvoval minimálně 300 hodinový kurz o výchově a vzdělávání metodou Montessori
  • vytváří ve třídě prostředí, které respektuje individuální osobnost dítěte
  • vztah s dětmi buduje na principu empatie s ohledem na stupeň vývoje dítěte
  • má partnerský vztah s dětmi
  • vytváří prostor pro komunikaci rodiny a školy
  • obohacuje vzdělávací prostředí novými materiály a pomůckami
 • spolupracuje s ostatními kolegy v organizaci, je ochoten poradit a pomoci méně zkušeným kolegům v realizaci pedagogiky montessori
 • je ochoten stále se profesně i osobnostně vzdělávat
 • alespoň pasivně se na profesní úrovni zúčastňuje informačních setkání, seminářů a konferencí o metodě montessori
 • dle svých možností se aktivně zapojuje do šíření principů filosofie M.Montessori mezi pedagogickou a rodičovskou veřejností

 

Podmínky pro výchovné a vzdělávací prostředí:

Zařízení místnosti představuje specifické uspořádání nábytku, pohodlí a hygienické podmínky respektující individuální práci dítěte a vývojové období,

pro které je místnost – třída určena:

 • skříňky s montessori materiálem s policemi dostupnými dětem
 • stolky jsou sestaveny pro práci jednotlivce, dvojice i skupinek dětí
 • pro dítě přehledné uspořádání materiálu podle oblastí vzdělávání
 • děti mají možnost vymezit si svou pracovní plochu (koberečky, podložky, tácy,…)
 • v místnosti je prostor pro setkávání dětí ke společné komunikaci a sdílení (pro předškolní děti vyznačena elipsa)
 • prostor umožňuje pohodlnou práci i relaxaci dětí

 

Podmínky pro výchovné a vzdělávací působení:

 • třídy-skupiny dětí jsou věkově smíšené (společně pracují dva až tři ročníky po sobě jdoucí)
 • organizace výuky respektuje senzitivní období a polaritu pozornosti dětí

(v ZŠ není vyučování členěno na vyučovací hodiny a děleno přestávkami, nezvoní, není stanoven rozvrh hodin)

 • učitel pracuje s chybou a pochvalou dle zásad a principů pedagogiky montessori, není podporována soutěžní a srovnávací atmosféra mezi dětmi,

nepoužívají se tresty a odměny

 • pro práci dětí je vytvořena klidná a podnětná atmosféra, která podporuje dítě v objevování a radostném učení
 • děti se podílejí na vytváření pravidel soužití ve třídě
 • hodnocení na vysvědčení je slovní
 • výsledky práce žáků jsou shromažďovány jako portfolia