ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

MONTESSORI NA DLOUHÉM LÁNU

Základní škola Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 je běžnou státní školou.

Kromě běžných tříd zde pracují od roku 2003 paralelně třídy s pedagogikou podle M.Montessori.

Třídy dlouho pracovaly jako věkově homogenní.

V roce 2017 začalo postupné převádění tříd homogenních v heterogenní - věkově smíšené (trojročí 1-3, dvojročí 4-5).

Od roku 2016 vznikají také třídy 2.stupně koncipované jako běžné třídy s prvky montessori pedagogiky.

Ve třídách je snížený počet žáků do 21. 

Všechny paní učitelky jsou kvalifikovány pro výuku touto metodou, jsou kvalifikovanými učitelkami 1.stupně a absolvovaly kurz montessori pedagogiky. Ředitelka školy je rovněž plně kvalifikována v montessori metodě.

Škola pořádá akreditované kurzy montessori metody pro pedagogy, a informativní kurzy pro rodiče.

Všechny prostory pro výuku tříd montessori jsou vybaveny podle standardů nízkými otevřenými skříňkami s pracovními materiály a pomůckami. Pomůcky a materiály byly zakoupeny  u certifikovaných výrobců.

Děti pracují u stolků nebo s materiálem na koberci, vždy s možností vymezení osobního prostoru. V pracovnách je vymezen prostor pro společné setkávání, komunikaci a sdílení. 

Děti pracují část dne samostatně, v klidu a tichu plní své denní úkoly. Část dne pracují na společných projektech. Do výuky jsou zařazovány hodiny tělesné výchovy (ve 2.a 3.třídě výuka plavání).

V montessori třídách se vyučuje od 1.ročníku anglický jazyk, zpočátku formou her, písniček a říkanek, žáci píší anglicky až ve 2.ročníku. Výuku zajišťuje kvalifikovaná učitelka anglického jazyka ve své pracovně, žáci pracují s interaktivní tabulí a dalšími výukovými materiály. Část materiálů je umístěna i v montessori pracovnách pro průběžné opakování a upevňování, zejména slovní zásoby.

Kromě běžných hodin angličtiny pracuje ve třídě společně s učitelkou 6 hodin týdně lektor angličtiny systémem CLIL. Jedná se o bilingvní prostředí v určitých částech hodin. 

V montessori pracovnách mají žáci přístup k PC včetně internetu, mohou používat školní tablety. Zpočátku využívají zejména výukových programů, později internet jako zdroj informací. 

Výsledky práce žáků jsou shromažďovány jako ročníková portfolia. Učitel pečlivě sleduje práci žáků.

Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení slovně. Hodnocení je podrobné a vystihuje pokrok žáka, jeho výsledky práce a naznačuje cesty, které vedou k dalšímu osobnímu rozvoji.

Protože 5. ročník je přechodovým ročníkem k 2.stupni ZŠ nebo víceletým gymnáziím, žáci v montessori třídách jsou již klasifikováni, vyučování je děleno na klasické hodiny a přestávky. Jsou zařazovány frontální úseky výuky a postupně se zavádí testování.

Vedení školy provádí každoroční srovnávací testy mezi paralelními ročníky běžných a montessori tříd s cílem zajistit oboustrannou průběžnou kontrolu dosažených vědomostí.

Rodiče žáků jsou zapojeni ve spolku Montessori Dlouhý lán, jehož cílem je podpora tříd s alternativní pedagogikou. Toto občanské sdružení přispívá na pomůcky, vyrovnává snížený počet žáků ve třídách příspěvkem do platového fondu, financuje drobné náklady tříd prostřednictvím příspěvku třídním učitelům a nakupuje pro děti pracovní materiály.