ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Školní družina

Školní družina pracuje v samostatném objektu umístěném ve školní zahradě, 2 oddělení jsou v hlavní budově školy

Provoz od 6,30 do 17,30.

Denně pobyt venku - hry, v zimě sáňkování, v létě sprchování

Jednou týdně bruslení na stadionu HC Hvězda od října do dubna - forma kroužku

Ve výchovné práci převažují odpočinkové činnosti – výtvarné aktivity, soutěže, hry, zohlednění individuálních potřeb žáků.

Možno psát úkoly pod dohledem vychovatelek po odpolední svačině.

Paní vychovatelky zajišťují i docházku žáků do kroužků ve škole.

V průběhu roku je organizováno několik výletů ŠD.

Platba 200 Kč měsíčně.

 

Poděkování

Poděkování za tvorbu přáníček a dárečků pro seniory.

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZŠ a MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

směrnice č.7

 • Provozní doba ŠD je:
  • před vyučováním 6:30  –    8:00
  • po vyučování       11:40  –  17:30
 • Rodiče si mohou děti vyzvednout  v jednotlivých odděleních nebo na hřišti / zahradě.
  • V době 14 – 15 hod. jsou děti venku.
 • Po 16:30 hod. jsou děti spojeny ve dvou odděleních v budově školní družiny.
 • Dítě je
  • přihlášeno do ŠD po vyplnění a podepsání zápisního lístku rodiči
  • odhlášeno ze ŠD na základě písemného oznámení rodičů o ukončení docházky
  • vyloučeno ze ŠD může být pro soustavné porušování kázně a pořádku, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních či z jiných zvláště závažných důvodů. Dále při neuhrazení platby za pobyt v ŠD.
 • Za pobyt dítěte v ŠD se platí 200,- Kč měsíčně. Platba v naší ŠD je hrazena ve dvou splátkách:
  • září  - prosinec   800,- Kč
  • únor – červen 1 200,- Kč
  • Platbu je nutno provést v prvních 14ti dnech na účet školy č. 2000528031/2010, variabilní symbol má každý žák vlepený v žákovské knížce.
  • U sociálních případů může být dítě osvobozeno od platby po předložení potvrzení ze sociální péče.
 • ŠD je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Doba a způsob odchodu či vyzvednutí dítěte je určena rozvrhem docházky na zadní straně zápisního lístku, kterou rodiče vyplní a podepíší. V případě změny přinese dítě písemné oznámení obsahující datum a hodinu odchodu, s kým dítě odchází a podpis rodičů.

 • Příchod dětí ze školy do ŠD zajišťují pro 1. a 2. ročníky vychovatelky, od 3. ročníku dochází děti samostatně

 • Na zájmové kroužky odcházejí a přicházejí děti samostatně bez doprovodu vychovatelky,

 • Děti jsou povinny dodržovat základní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou seznámeny na začátku školního roku. Chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, chovají se k sobě ohleduplně a dbají rad a pokynů vychovatelek.

 • Děti udržují pořádek v prostorách i okolí ŠD. Dbají na společný majetek, hračky a udržují své místo ve třídě v pořádku. V případě poškození se dítě (resp. rodiče) postará o opravu či náhradu.

 Vedoucí školní družiny Marcela Rozkošová

V Praze, dne  1. září 2019

Mgr. Renata Riedlová,ředitelka školy