ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Školní jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

 

Školní jídelna vaří dvě jídla odpovídající normám zdravé výživy a respektující vyhlášku ministerstva zdravotnictví o složení stravy žáků.

Od května 2015 mají žáci možnost využít salátový bar, který je v ceně oběda a obsahuje saláty z čerstvé zeleniny, krájenou čerstvou zeleninu a ovoce.

Škola realizuje projekt Školní mléko. Všichni žáci mají zadarma 1 neochucené mléko 2x měsíčně(spolupracujeme s firmou Bovys).

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Všichni žáci obdrží 1 porci ovoce týdně (spolupracujeme s firmou Bovys).

 

Jídelníček

Jídelníček najdete na www.strava.cz pod svým přihlašovacím jménem a heslem.

Je zde možné provádět volbu (do 14,00 předchozího dne) a odhlašovat obědy (do 8,00 téhož dne).

 

PROVOZNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

směrnice č.5

1.       Odpovědný pracovník za úsek ŠJ

Daniela Šabková, vedoucí ŠJ tel.: 235350879

ŠJ stravuje žáky a zaměstnance školy a cizí strávníky

 

2.       Provoz ŠJ

  MŠ                                      11:35 -  12:30

  Vychovatelé ŠD                 11:10 -  11:40  

 Žáci a zaměstnanci školy   11:40 -  12:55 a 13:20 – 14:00

 Cizí strávníci                      14:00 -  14:30

 

3.       Cena oběda dle kategorií

 MŠ   věková kat. do 6 let        46,- Kč, bez odpol. svačiny 36,-Kč

          věková kat. od 7 let        49,- Kč, bez odpol. svačiny 39,-Kč

Žáci věková kat.  7 – 10 let    30,- Kč

                            11 – 14 let  34,- Kč

                            od 15 let     37,- Kč

Zaměstnanci školy                 41,- Kč

Cizí strávníci                        120,- Kč

 

4.       Úhrada stravného

Stravné je stanoveno ředitelkou školy vždy k 1.9. pro nastávající školní rok, může být v souvislosti se změnami cen v průběhu školního roku upraveno. Termín úhrady – žáci školy (zákonní zástupci) jsou povinni uhradit stravné do 25.dne předchozího měsíce na měsíc následující.

Platí se bezhotovostně na účet školní jídelny č.ú.: 1238061/0100, každý účastník stravování obdrží vlastní variabilní symbol. Zaměstnancům školy je stravné strháváno přímo z platu. Cizí strávníci bezhotovostně na účet číslo: 2000528031/2010, pod přiděleným variabilním symbolem.   

Pokud oběd není zaplacen, není možné jídlo vydat.       

  

5.       Přeplatky

Přeplatky se vrací na konci školního roku v měsíci červnu. Všem žákům, kteří ukončují docházku do školy je vrácen na účet (uvedou číslo účtu). Ostatní žáci dostanou dotazník, zákonní zástupci zde sami rozhodnou, zda je přeplatek vrácen na účet (uvedou číslo účtu)  nebo zda je převeden do dalšího období.

Doklady – žáci ZŠ, zaměstnanci školy a cizí strávníci mají kartičku, která je k zakoupení v kanceláři ŠJ. Cena kartičky je 36,-Kč, při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit kartičku novou.

 

6.       Volba možnosti stravy se provádí den předem do 14:00 hod

-na webové stránce: www.strava.cz                                 

 (zařízení 4975/ heslo má každý strávník vlastní)

- na tel.č.: 235350879

 

7.       Odhlašování stravy

Je nutné provést předem, nejpozději do 8,00 hodin příslušného dne na telefonní číslo 235350879, v případě nepřítomnosti pracovnice funguje záznamník nebo na webu: www.strava.cz. (zařízení 4975/heslo má každý strávník vlastní) při odhlašování stravy je nutné uvést přesný termín, kdy dítě nebude chodit na obědy, pokud uvedete pouze datum počátku odhlášky, bude dítě zablokováno, při nástupu do školy bude potřeba dítě opět přihlásit (na tel. č.:235350879, případně záznamník), nejpozději v den nástupu do 8:00 hodin.

Pokud nestihne zákonný zástupce oběd odhlásit, může 1. den nemoci dítěte jídlo vyzvednout do vlastní přinesené nádoby. Další dny již toto není možné. Pokud nestihne zákonný zástupce oběd přihlásit, dostane dítě v den nástupu pouze polévku.

 

8.       Obědy zaměstnanců školy

Ze zákona není nárok na dotovaný oběd, pokud není odpracovaná směna 3hod/den. Při nemoci je nutno stravu odhlásit, jinak je zaměstnanec povinen doplatit věcnou i mzdovou režii.

 

V Praze dne 1. 9. 2021                    

 

Zpracoval: Daniela Šabková, ved. ŠJ

Schválil:   Mgr. Renata Riedlová, ředitelka školy

 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Pokud budete mít zájem o stravování, je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdržíte od třídního učitele nebo v kanceláři ŠJ.

Obědy se platí pouze bezhotovostně- trvalým příkazem či jiným bankovním převodem nebo vlastní složenkou.

Strava se platí zálohově předem a to podle počtu stravovacích dnů v následujícím měsíci vždy k 20. dni předchozího měsíce (např. na měsíc říjen se platí platba 20. září) – výši platby dostanou děti jednotlivě kolem 10. dne v měsíci.

V případě zadání trvalého příkazu doporučuji částku Kč 700,-

Číslo účtu: 1238061/0100

Variabilní symbol  a uživatelské jméno dostane žák při přihlášení do systému. Toto číslo je i heslem při internetovém přihlašování.

Na internetové adrese www.strava.cz zařízení:4975

Na těchto stránkách naleznete aktuální jídelníček, lze zde objednávat a přihlašovat obědy.

Ceny obědů od  1.9. 2021:
6 – 10 let ………………30,-

11-14let ………………. 34,-

15 a výše……………… 37,-

Obědy se vydávají na kartičky, kterými se děti prokazují u výdeje obědů, tu si zakoupí v kanceláři školní jídelny za Kč 36,-.

Vybrat jídlo je možné do 14 hod předchozího dne, odhlásit oběd je možné do 8 hod stravovacího dne, a to i záznamníkem na tel. č.: 235350879.

Obědy je nutno platit včas, nemá-li dítě zaplaceno, nemůže obědvat, dostane pouze polévku.

Pokud Vaše dítě přestane na obědy chodit, je nutné zrušit trvalý příkaz  a odhlásit (zablokovat) obědy u vedoucí ŠJ.  

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 235350879 paní Danielu Šabkovou.

Platbu na září plaťte ihned, nejpozději do 10. 9. 2021.